Tras a promulgación do Real Decreto-lei 7/2020, de 12 de marzo, polo que se adoptan medidas urxentes para responder o impacto económico do COVID-19 e o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, non se aclararon aspectos concretos relacionados coa actualidade das empresas que están a ver paralizada a súa actividade por motivo o estado de alarma declarado.

Para a toma de decisións: recomendámosvos que esteades pendentes diariamente do DOGA e o BOE, que esteades en contacto coas vosas Federacións e as Consellerías que financian os vosos servizos, na medida do posible.

Con toda probabilidade podería regularse en breve un procedemento específico para estes casos suxeito a condicións e requisitos determinados, de feito está previsto para hoxe mesmo un Consello de Ministros que aborde este tema. DE MOMENTO, lembrámosvos que os procedementos a aplicar nesta situación pasan polos seguintes:

ERTE e outras opcións para a empresa como consecuencia do Coronavirus:

I.- Acordar o desfrute do período vacacional
Partindo da necesidade de mutuo acordo para o desfrute de vacacións, esta é unha opción de interese que manexan algunhas compañías.

 • Desfrute de vacacións pendentes de anos anteriores: Esta medida si pode defenderse que cabe aplicala de forma unilateral.
 • Vacacións 2020: Mediante acordo, si o persoal quere desfrutar de vacacións agora.

II.- Outras medidas de flexibilización

 •  Permisos retribuídos
  Outras opcións xa presentes en moitos convenios son as coñecidas como “bolsas de horas“. Desta forma manteríase a remuneración e sería posible recuperar as horas perdidas durante outro período.
 • Excedencias ou reducións de xornada
  As excedencias son situacións nas que se produce a suspensión do contrato de traballo, a solicitude do traballador, sen que este teña dereito a recibir remuneración algunha. O art. 46 Estatuto dos Traballadores, establece varios tipos distintos de excedencias: as voluntarias, as forzosas e as solicitadas por coidado de fillos ou familiares.A redución de xornada por motivos familiares consiste en reducir a xornada ordinaria do traballador que teña que facerse cargo do coidado de menores, persoas con discapacidade ou familiares até 2º grao de consanguinidade ou afinidade.

  Os procedementos varían substancialmente en función da causa da súa petición e como veredes non ten aplicación inmediata e A DÍA DE HOXE son:

Procedemento do ERTE forza maior:

 • Será a autoridade laboral (Consellería de Traballo) quen comprobe a existencia de  forza maior. A día de hoxe achegando a xustificación que lles obriga ao peche ou acredita a situación de absentismo que impidan a continuidade da actividade da empresa por enfermidade, adopción de cautelas médicas de illamento, etc.
  Preséntase simultaneamente a solicitude na Xunta (vía electrónica) e comunícase á representación legal dos traballadores.
 • A autoridade laboral solicita informe de Inspección de Traballo e Seguridade Social, tendo que ditar resolución no prazo máximo de 5 días a contar desde a data de entrada da solicitude no rexistro. Prazo que dubidamos no momento no que estamos que poida resolverse.
 • Os efectos da suspensión, extinción ou redución de xornada fornecerán efectos desde a data do feito causante da forza maior.
 • Mantense a cotización empresarial e os traballadores (a día de hoxe) que teñan dereito a cobrar a prestación, solicitarán a súa prestación por desemprego.

Procedemento ERTE causas económicas, técnicas, organizativas.

 • Apertura período de consultas mediante escrito dirixido aos representantes legais dos traballadores. Con carácter previo á comunicación empresarial de apertura do período de consultas, deberá quedar constituída a comisión representativa dos traballadores. A estes efectos a empresa deberá comunicar os traballadores ou aos seus representantes a súa intención de iniciar o procedemento de suspensión de contratos ou redución de xornadas.  O prazo máximo para esta constitución será de sete días desde a data de comunicación por parte da dirección da entidade da súa intención de iniciar o procedemento.
 • Comunicación simultánea á Autoridade Laboral competente (CCAA) da apertura do período de consultas, con copia do escrito dirixido aos  representantes dos traballadores.
 • Comunicación á Autoridade Laboral do resultado das consultas efectuadas á finalización de devandito período.
 • Recibida a comunicación, a autoridade laboral solicitará, con carácter preceptivo, informe da Inspección de Traballo e Seguridade Social sobre os extremos da comunicación da empresa e sobre o desenvolvemento do período de consultas.
 • Transcorrido o período de consultas a entidade comunicará á autoridade laboral o resultado do mesmo, nun prazo máximo de 15 días a contar desde a data da última reunión e si logrouse acordo, trasladará copia íntegra do mesmo.  En caso contrario, remitirá aos representantes dos traballadores e á autoridade laboral a decisión final que adoptará e as condicións da mesma.
 • Notificación ao persoal afectado.
 • Mantense a cotización empresarial e os traballadores (a día de hoxe) que teñan dereito a cobrar a prestación, solicitarán a súa prestación por desemprego.

Responsables dos servizos económico e laboral de Algalia.

Voltar