Nova lei de réxime xurídico do sector público: Fundacións do sector público