Clausulado

FORMULARIO
DE CONTACTO

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA  SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: algalia@algalia.com

Finalidade do tratamento: Xestionar o envío de información que nos solicite.
Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado .
Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado
Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.
Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa  disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica : https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

CORREO
ELECTRÓNICO

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD

Responsable do tratamento: ALGALIA  SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: algalia@algalia.com

Finalidade do tratamento: Atender ás comunicacións de interés para ambas partes.

Conservación dos datos: Os datos persoais serán gardados en tanto non se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado ou o seu representante legal.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos

Dereitos do interesado:

Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente,

SUBSCRICIÓN
CURSOS

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: algalia@algalia.com

Finalidade do tratamento: Xestionar a participación do interesado nas diferentes actividades e cursos desenvolvidos pola entidade.

Conservación dos datos: Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento do interesado

Destinatarios de datos: En función de se nos deu a autorización, cederase a súa imaxe ao público en xeral mediante a súa publicación en memorias, folletos publicitarios, páxina web da entidade, blogue, redes sociais, prensa e outros medios de comunicación, co fin de promocionar e dar a coñecer as actividades e eventos que organice a entidade.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa  disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.

NOVAS
E BOLETÍNS

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ALGALIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 986379587

Correo electrónico: algalia@algalia.com

Finalidade do tratamento: A xestión dos datos de carácter persoal solicitados para o envío de boletíns informativos da entidade, información sobre os eventos, actividades e información que consideremos que poida ser do seu interese.

Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento.

Se vostede retírao, os tratamentos que se realizaron antes continuasen sendo válidos.

Conservación dos datos:Os seus datos gardaranse ata que se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Consentimento d0 interesado

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países:  ALGALIA, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA contrata a plataforma para o envío das comunicacións comerciais con The Rocket Science Group LLC d/ b/a MailChimp (encargado de tratamento) ao amparo do acordo EU- US Privacy Shield.  Información dispoñible en:  https://www.privacyshield.gov/list.

Dereitos do interesado:

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa  disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es//

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.