Aviso legal e política de privacidade

ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:
 • A súa denominación social é ALGALIA SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA
 • A súa NIF é F36859395
 • O seu domicilio sitúase en Rúa Faisán 7- Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)
 • O seu teléfono de contacto é 986379587
 • Está inscrita no Rexistro Galego de Cooperativas Tomo II Folio 181 Asento 1 Nº 181- SCT
 • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto algalia@algalia.com

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e demais lexislación e normativa vixente en materia de protección de datos.

 

Quen é o Responsable do tratamento?

ALGALIA  SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA

CIF: F36859395

Dirección: Rúa Faisán 7-Entlo A, 36205 Vigo (Pontevedra)

Correo electrónico: algalia@algalia.com

 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

 1. Coa finalidade de xestionar o envío da información solicitada a través do apartado de contacto.
 2. Para o envío de newsletter, se vostede solicitou a inscrición ao devandito envío.
 3. Enviarlles información sobre os eventos, actividades e información que consideremos que poida ser do seu interese.
 4. Xestionar os datos dos inscritos nos diferentes cursos ofertados.

 

Durante canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos serán conservados o tempo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido, así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo. En calquera caso, durante os prazos establecidos para cada unha das finalidades e que se atopan dispoñibles na sección correspondente ao clausulado, na nosa web.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A lexitimación para o tratamento depende de cada unha das finalidades anteriormente expostas, sendo o consentimento, no caso de subscrición ao envío de newsletter e solicitude de información a través da sección de contacto, ou a relación pre-contractual/contractual,  no caso de solicitude de información sobre cursos.

 

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Non se realizarán comunicacións de datos a terceiros.

 

Realizaranse transferencia de datos a terceiros países?

Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos persoais?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos a tratar datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo van gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recolleitos, incluído o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidad: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa tecnicamente posible.

 

Terá a posibilidade de retirar o consentimento?

Terá a posibilidade e o dereito de retirar o seu consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
Informámoslle que pode retirar o seu consentimento en calquera momento, dirixíndose por escrito á dirección do Responsable do Tratamento.
Se vostede retira o consentimento, os tratamentos que se realizaron antes continuasen sendo válidos.

 

Onde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito achegando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.algalia.com/exerciciodedereitos

Para máis información: www.agpd.es

 

Onde poderá realizar unha reclamación?

No caso de que non se respectaron os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https:// sedeagpd. gob.es

En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.