As vantaxes do contrato en prácticas. Un contrato incentivado

O contrato de traballo en prácticas (non confundir coas bolsas nin coas prácticas non laborais) é unha das modalidades de contratación temporal previstas na nosa lexislación laboral. Ten como obxectivo principal proporcionar aos traballadores que están en posesión de títulos habilitantes para o exercicio dunha determinada profesión, unha cualificación práctica, nun posto de traballo retribuído e por conta dun empresario e por tanto, con todos os dereitos e obrigacións dun contrato de traballo.

Con que traballadores pode formalizarse?

Aqueles que estean en posesión de:

Título universitario ou de formación profesional de grao medio ou superior, ou títulos oficialmente recoñecidos como equivalentes ou  ben, un certificado de profesionalidade que habilite para o exercicio profesional segundo Lei Orgánica 5/2002.

Dentro dos cinco anos seguintes á terminación de estudos, ou de sete no caso de que se trate dun traballador con discapacidade.

Se o traballador é menor de 30 anos, non se ten en conta a data de terminación de estudos.

Cales son eses incentivos para as empresas?

O dereito a unha redución do 50% da cota empresarial á seguridade social por continxencias comúns (que supón máis da metade da cota empresarial á seguridade social) e durante toda a vixencia do contrato, sen obrigacións de mantemento de niveis de emprego nin de porcentaxes de estabilidade.

Esta bonificación poderá aplicarse cando o contrato formalícese cun traballador menor de 30 anos (ou 35 se tiver recoñecido un grao de discapacidade de polo menos o 33%).

Ademais, no suposto no que o traballador estivese a realizar prácticas non laborais, no momento da concertación do contrato de traballo en prácticas, de acordo co disposto no Real Decreto 1543/2011 do 31 de outubro, a redución de cotas será do 75%. .

Se o contrato transfórmase en indefinido (ao termo de leste ou durante a súa vixencia), terase dereito a unha bonificación nas cotas empresariais á seguridade social de 500 euros ao ano no caso de contratar a un home ou 700 se se formaliza este contrato cunha muller, e durante tres anos.

Comentar que o mes no que se produza un descuberto no pago dos seguros sociais, non poderá aplicarse a bonificación.

En canto á duración do contrato.

Non poderá ser inferior a seis meses nin exceder de dous anos. Dentro destes límites, o convenio colectivo poderá determinar a duración. Ata esgotar a duración máxima poderán formalizarse ata dúas prórrogas por cada contrato, sendo estas de duración non inferior a seis meses.

Formalización do contrato, xornada e período de proba.

Formalizarase necesariamente por escrito e en modelo oficial no que se fará constar a titulación do traballador e o posto de traballo a desempeñar. Sendo o obxectivo do contrato a obtención da capacitación práctica, ese posto de traballo será o que corresponda á titulación que permite a celebración do contrato.

A xornada de traballo poderá ser completa ou a tempo parcial.

En canto á duración do período de proba, sempre no marco da vixencia do contrato, será a que regule o convenio colectivo sectorial de aplicación.

En canto ao salario

A retribución será a fixada en convenio colectivo para ese posto de actividade ou categoría sen que poida ser inferior ao 60% o primeiro ano de vixencia do contrato e de 75% o segundo. En ningún caso o salario será inferior ao SMI vixente en cada momento (9.907,80 euros anuais no ano 2017) reducíndose proporcionalmente en función da xornada pactada.

Marta Armada
Socia Asesora Sociolaboral de Algalia Servizos para o Terceiro Sector

Voltar